1. Beleidsplan IHBV

Versie 2.0 opgesteld december 2020; laatst bijgewerkt februari 2021

2. Doel Beleidsplan

 • Het doel van het beleidsplan is richting en structuur te geven aan de activiteiten van het IHBV zodat beoogde doelstellingen bereikt worden.
 • Het bestuur stelt het beleidsplan jaarlijks vast en bepaalt de prioriteiten om focus te geven aan de uitvoerende organisatie op basis van (jaar-) plannen.
 • Tevens ziet het bestuur toe op naleving van de aan het beleid getoetste plannen en stuurt bij waar nodig.

3. Visie en missie

Het IHBV meent dat veel hoogbegaafde volwassenen in de maatschappij hun talenten en capaciteiten nog onvoldoende kunnen of mogen benutten. Voor zowel het belang van de maatschappij als voor de het persoonlijk geluk van de hoogbegaafde volwassen zelf wil het IHBV hier verandering aan brengen.

Het IHBV gaat er vanuit dat:

 • “een hoogbegaafde een snelle en slimme denker is, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.” (het Delphi-model is een voorbeeld van een brede opvatting van hoogbegaafdheid);
 • veel hoogbegaafde volwassenen hun talenten en capaciteiten nog onvoldoende (kunnen of mogen) benutten. Terwijl dit van groot belang kan zijn voor zowel de maatschappij als voor het persoonlijk geluk van de hoogbegaafde volwassen zelf;
 • zij een positieve rol speelt richting hoogbegaafde volwassenen, ervan uitgaande dat de hoogbegaafde volwassene een eigen verantwoordelijkheid heeft in de persoonlijke ontwikkeling en het ontdekken van zijn/haar identiteit en rol in de maatschappij;
 • zij een positieve rol speelt richting de maatschappij, ervan uitgaande dat de hoogbegaafde volwassene een grote bijdrage kan leveren aan het welbevinden van de maatschappij. Hiertoe wil zij binnen de maatschappij bewustzijn bevorderen van de potentie en inzetbaarheid van hoogbegaafde volwassenen;
 • zij, na gedegen onderzoek, projecten en activiteiten opzet, die voortkomen uit vragen en behoeften van hoogbegaafde volwassenen zelf en/of de maatschappij t.a.v. hoogbegaafdheid bij volwassenen;
 • resultaten uit projecten en activiteiten worden gezien als eigendom van het IHBV en vertegenwoordigen een waarde voor het IHBV;
 • zij transparant is in beleids- en besluitvorming en verantwoordelijkheden zo veel mogelijk bij de uitvoerenden legt. Specificatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden gespecificeerd in de beleidsplannen;
 • zij een vrijwilligersorganisatie is met indien nodig betaalde krachten. Professionaliteit staat hoog in het vaandel;
 • zij zoveel mogelijk samenwerkt met andere mensen en instellingen die een bij het IHBV aansluitende missie hebben;
 • zij jaarlijks een positief financieel resultaat behaalt.

Op basis hiervan formuleren we de volgende visie en missie:

Visie van het IHBV:

 • Het verzamelen van informatie en kennis omtrent hoogbegaafdheid in het algemeen en hoogbegaafde volwassenen in het bijzonder.
 • De kennis over hoogbegaafde volwassenen, die is vergaard door het IHBV, ontsluiten voor hoogbegaafde volwassenen en hun (beroepsmatige) omgeving.
 • Het opzetten van netwerken, waarbinnen hoogbegaafde volwassenen met gelijkgestemden kunnen bouwen aan acceptatie, bewustwording en ontplooiing van hun talenten en het wegnemen van vooroordelen.
 • Door middel van voorlichting bij (maatschappelijke) belanghebbenden op een bruisende en kleurrijke wijze hoogbegaafdheid positief op de kaart zetten en kennis over hoogbegaafdheid vergroten.
 • Projecten opzetten en uitvoeren. Dit kunnen zowel onderzoeks- als implementatie (praktijk) projecten zijn.

Missie van het IHBV:

 • Het verbeteren van het leefklimaat van hoogbegaafde volwassenen, zodat hun talenten beter tot ontplooiing kunnen komen, door:
  • Het bevorderen van positieve acceptatie van hoogbegaafdheid bij hoogbegaafde volwassenen zelf en in de maatschappij;
  • Het wegnemen van vooroordelen over hoogbegaafdheid;
  • Het stimuleren van en bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van hoogbegaafde volwassenen;
  • Het creëren en beschikbaar stellen van netwerken t.b.v. hoogbegaafde volwassenen.
 • Kennisvergaring over hoogbegaafde volwassen stimuleren en beschikbaar maken voor belanghebbenden, door:
  • Kennis over hoogbegaafde volwassenen te verzamelen, bewerken en verspreiden;
  • Meer wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid bij volwassenen te stimuleren, initiëren en financieren.

4. Doelstellingen van het instituut

 • Als kennisorganisatie (kenniscentrum) wil het IHBV kennis over hoogbegaafde volwassenen verzamelen, ordenen, bewerken, toegankelijk maken en op diverse manieren verspreiden naar verschillende doelgroepen (zie 6).
 • Als projectorganisatie wil het IHBV projecten opzetten en uitvoeren. Dit kunnen zowel onderzoeks- als implementatie (praktijk) projecten zijn. De uitkomsten van deze projecten kunnen zijn:
  • bij een onderzoeksproject: nieuwe kennis (die dan in de kennisbank wordt opgenomen en verspreid);
  • bij meer praktijkgerichte projecten: beïnvloeding van attitudes bij de doelgroepen en in de samenleving.
 • Als netwerkorganisatie wil het IHBV organisaties, denkers en doeners op het gebied van hoogbegaafde volwassenen met elkaar in contact brengen en organisaties bevorderen.

Producten:

 • Het IHBV onderhoudt een kennisbank over hoogbegaafdheid bij volwassenen, die gemakkelijk toegankelijk is voor iedereen die hier informatie over zoekt.
 • Het IHBV beheert een lijst met hulpverleners die aangeven ervaring te hebben of zelfs gespecialiseerd te zijn in de begeleiding van hoogbegaafde volwassenen. Het IHBV verzorgt zelf geen individuele begeleiding van hoogbegaafde volwassenen.
 • De kennis over hoogbegaafdheid verzamelen en verspreiden we ook door middel van producten als:
  • Artikelen in tijdschriften (nationaal en internationaal), op de website van het IHBV en op andere websites.
  • Leaflets met korte informatie over thema’s die hoogbegaafde volwassenen aangaan.
  • Presentaties en workshops over hoogbegaafdheid voor diverse doelgroepen.
  • Overige producten die kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen kunnen verspreiden.

Resultaten:

 • Bekendheid krijgen bij zoveel mogelijk hoogbegaafde volwassenen.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor iedereen die iets wil weten over hoogbegaafdheid bij volwassenen, bijvoorbeeld voor de media en voor mensen en instellingen die interesse hebben in het onderwerp.
 • Organiseren van HB-Café’s zowel verdeeld over heel Nederland als online, zodat zoveel mogelijk hoogbegaafde volwassenen kunnen profiteren van deze bijeenkomsten.
 • Fungeren als platform voor een professioneel netwerk van hulpverleners die zich bezighouden met hoogbegaafde volwassenen.

Effecten:
Het IHBV streeft naar:

 • Positieve acceptatie van hoogbegaafdheid bij volwassenen in de maatschappij
 • Het wegnemen van vooroordelen over hoogbegaafdheid
 • Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van hoogbegaafde volwassenen.

5. Domeinen

Het IHBV is momenteel actief op de volgende vijf domeinen:

 • Werk (arbeidsverhoudingen, keuzes, werkbeleving, mogelijke conflicten)
 • Welzijn (zelfhulp, GGZ, senioren)
 • Leren en onderwijs (hoger onderwijs en leren in het algemeen door volwassenen)
 • Cultuur (beeldvorming, bestrijden vooroordelen, culturele uitingen)
 • Fysieke aspecten en gezondheid (gezondheidsklachten zoals slaapproblemen, communicatie met zorgprofessionals)

6. Doelgroepen

Het IHBV richt zich op de volgende doelgroepen:

 • De uiteindelijke doelgroep bestaat uit de hoogbegaafde volwassenen zelf en hun directe omgeving.
 • De intermediaire doelgroep wordt gevormd door HRM-ers, werkgevers- en werknemersorganisaties, begeleidings- en zorgprofessionals, belangengroepen en verenigingen voor hoogbegaafden.
 • Daarnaast richt het IHBV zich op de media, politiek, overheid, hoger onderwijs en andere non-gouvernementele organisaties.

7. Interne organisatie

Bestuur
Voor de actuele samenstelling van het bestuur, klik hier

Vrijwilligers
Om de activiteiten uit te voeren maakt het IHBV veelvuldig gebruik van vrijwilligers. Deze mensen bieden hun inspanningen onbezoldigd aan. Alle activiteiten die door vrijwilligers uitgevoerd worden staan onder supervisie van minimaal één van de bestuursleden of portefeuillemanagers.

Comité van Aanbeveling
Het is voor een kleine stichting als de onze van groot belang dat wij gesteund worden door bekende personen die naast (inhoudelijke) ervaring, de bekendheid en betrouwbaarheid van de stichting kunnen vergroten door hun naam te verbinden aan de stichting. Het Comité kan helpen door de stichting bij instanties, bedrijven of particulieren aan te bevelen indien zij overwegen iets voor de maatschappij te doen. Tevens zullen leden van het Comité kunnen bijdragen aan het verzorgen van workshops of lezingen tijdens de HB-Café’s. Op deze wijze biedt de stichting hen een middel om contact met deze doelgroep te onderhouden.

Bureau – secretariaat
Dankzij moderne ICT-middelen kent het instituut een virtueel secretariaat. Dit wordt beheerd door een vrijwilliger en staat onder supervisie van de secretaris van het stichtingsbestuur.

8. Financiën

De manier waarop de instelling geld werft
De Stichting IHBV financiert haar activiteiten m.b.v. inkomsten verkregen uit entreegelden voor activiteiten, giften en legaten, subsidies en sponsoring, en alle overige bronnen voor zover die niet in strijd zijn met de wet en vallen binnen de regels die de Belastingdienst hanteert voor het toekennen van de status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’.

Het beheer van het vermogen van de instelling
De Stichting IHBV beheert haar vermogen op een zodanige manier dat dit optimaal kan worden ingezet voor het realiseren van haar doelstellingen. Dit betekent onder meer dat geen gelden worden afgezonderd in langlopende en/of risicovolle beleggingen.

De besteding van het vermogen van de instelling
De stichting IHBV besteedt haar vermogen in overeenstemming met haar statutaire doelstellingen en streeft er daarbij naar de indirecte kosten zo laag mogelijk te houden. Onder indirecte kosten worden in elk geval begrepen: bestuurskosten, bureaukosten, kosten van publiciteit en PR, ICT-kosten.