Hoogbegaafde senioren

Het IHBV start begin 2015 een project om aandacht te vragen voor hoogbegaafde senioren. Daartoe wordt een serie geschreven en gefilmde portretten gemaakt die zullen worden ingezet om te laten zien dat de behoeften van deze groep heel anders zijn dan die van ‘gemiddelde’ senioren. Voor de productiekosten vraagt het IHBV subsidie aan bij vier fondsen. Over de subsidie voor het eerste deel van het project is inmiddels een positief besluit genomen door het Mensa Fonds.

Op dit thema worden steeds nieuwe netwerkcontacten gelegd. Zoals met werkenden in de ouderenzorg en met hoogleraren in de verpleeghuiszorg en in de ouderenzorg. In enkele zorginstellingen lopen al enige tijd activiteiten waarin met deze doelgroep rekening wordt gehouden. Hierover is ook een artikel in Trouw verschenen op 25 januari 2014. Klik hier.

Lees meer

Hulpverlenerslijst

Doorlopende activiteit. Zie de hulpverleners-pagina.

Er melden zich nog steeds nieuwe hulpverleners aan voor opname in de lijst op deze website.
Naar aanleiding van een gerichte oproep via de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en het NIP hebben zich in november 2014 weer enkele nieuwe psychotherapeuten en psychologen zich aangemeld.

Wie als cliënt tevreden is over zijn of haar hulpverlener kan aan die persoon melden dat deze zich op de lijst kunnen laten opnemen op deze website via het hulpverleners aanmeldformulier.

Hoogbegaafden bij de bedrijfsarts

Vanaf oktober 2013 tot en met begin 2014 heeft mw Rieneke Sijderius, bedrijfsarts, consulten aangeboden aan hoogbegaafden die problemen hadden in het kader van arbeid en gezondheid. Op basis van tien consulten is door Noks Nauta en Rieneke Sijderius een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, dat in het juninummer van 2014 verschenen is. Als belangrijk aandachtspunt voor de bedrijfsartsen komt daarin te staan: Een bedrijfsarts met kennis van hoogbegaafdheid kan een hoogbegaafde werknemer beter teruggeven welke effecten dit op het werk en de werkverhoudingen kan hebben. Daarmee kan de werknemer aan de slag en kunnen gezondheidsproblemen worden voorkómen.

Hoogbegaafden bij de dokter

We vernamen van hoogbegaafden dat ze nogal eens ontevreden zijn over contacten met artsen. Op het Festival van Talent 2013 zijn daarom tijdens een workshop ervaringen onder bezoekers verzameld. Ook bij de SENG conferentie in juli 2013 in Florida is een dergelijke workshop gegeven. Er is contact met een student gezondheidspsychologie, die over dit thema onderzoek gaat doen. Noks Nauta heeft samen met Rebecca Ridolfo uit Engeland in 2013/2014 een internationale verkenning gedaan naar ervaringen van hoogbegaafden bij de dokter. Zij hebben in juli 2014 op de EMAG (European Mensa Annual Gathering) in Zürich hierover een workshop gegeven.

De presentaties staan op deze website bij https://ihbv.nl/international/english/presentations-eng

De eerste resultaten zijn al verwerkt in een leaflet ‘Slimme patiënt kan lastig zijn voor de arts’.

Hoogbegaafden in de GGZ

Het samengaan met, of juist afgrenzen van hoogbegaafdheid met diverse symptomen die kunnen wijzen op bijvoorbeeld ADHD, een autismespectrum stoornis of depressie verdient grote aandacht en zorg. Vanuit het IHBV worden contacten met de GGZ gelegd en waar mogelijk presentaties gegeven voor professionals in de GGZ.

Tevens hebben wij interviews gehouden met hoogbegaafde volwassenen die een zoektocht hebben doorlopen met betrekking tot eventuele extra diagnoses om met hun ervaringen andere hoogbegaafden te helpen. Op basis hiervan is een leaflet geschreven: Hoogbegaafd en meer dan dat.

Een artikel over hoogbegaafdheid en ADHD en hoe je ze uit elkaar houdt is geschreven door Noks Nauta en Floris Vogel en is in april 2014 geplaatst in het tijdschrift Suzan!.

Tijdens het HB-café in Delft op 10 oktober 2014 heeft Sanne Vink, psycholoog, hier een presentatie over gegeven. Het verslag is hier te vinden.