Hoogbegaafden bij de bedrijfsarts

Vanaf oktober 2013 tot en met begin 2014 heeft mw Rieneke Sijderius, bedrijfsarts, consulten aangeboden aan hoogbegaafden die problemen hadden in het kader van arbeid en gezondheid. Op basis van tien consulten is door Noks Nauta en Rieneke Sijderius een artikel geschreven voor het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, dat in het juninummer van 2014 verschenen is. Als belangrijk aandachtspunt voor de bedrijfsartsen komt daarin te staan: Een bedrijfsarts met kennis van hoogbegaafdheid kan een hoogbegaafde werknemer beter teruggeven welke effecten dit op het werk en de werkverhoudingen kan hebben. Daarmee kan de werknemer aan de slag en kunnen gezondheidsproblemen worden voorkómen.

Hoogbegaafden bij de dokter

We vernamen van hoogbegaafden dat ze nogal eens ontevreden zijn over contacten met artsen. Op het Festival van Talent 2013 zijn daarom tijdens een workshop ervaringen onder bezoekers verzameld. Ook bij de SENG conferentie in juli 2013 in Florida is een dergelijke workshop gegeven. Er is contact met een student gezondheidspsychologie, die over dit thema onderzoek gaat doen. Noks Nauta heeft samen met Rebecca Ridolfo uit Engeland in 2013/2014 een internationale verkenning gedaan naar ervaringen van hoogbegaafden bij de dokter. Zij hebben in juli 2014 op de EMAG (European Mensa Annual Gathering) in Zürich hierover een workshop gegeven.

De presentaties staan op deze website bij https://ihbv.nl/international/english/presentations-eng

De eerste resultaten zijn al verwerkt in een leaflet ‘Slimme patiënt kan lastig zijn voor de arts’.

Hoogbegaafden in de GGZ

Het samengaan met, of juist afgrenzen van hoogbegaafdheid met diverse symptomen die kunnen wijzen op bijvoorbeeld ADHD, een autismespectrum stoornis of depressie verdient grote aandacht en zorg. Vanuit het IHBV worden contacten met de GGZ gelegd en waar mogelijk presentaties gegeven voor professionals in de GGZ.

Tevens hebben wij interviews gehouden met hoogbegaafde volwassenen die een zoektocht hebben doorlopen met betrekking tot eventuele extra diagnoses om met hun ervaringen andere hoogbegaafden te helpen. Op basis hiervan is een leaflet geschreven: Hoogbegaafd en meer dan dat.

Een artikel over hoogbegaafdheid en ADHD en hoe je ze uit elkaar houdt is geschreven door Noks Nauta en Floris Vogel en is in april 2014 geplaatst in het tijdschrift Suzan!.

Tijdens het HB-café in Delft op 10 oktober 2014 heeft Sanne Vink, psycholoog, hier een presentatie over gegeven. Het verslag is hier te vinden.

Leaflets over hoogbegaafdheid bij volwassenen

Het IHBV publiceert leaflets over diverse thema’s die voor hoogbegaafde volwassenen relevant zijn en waarover we regelmatig vragen krijgen. De leaflets worden opgesteld op basis van kennis en ervaring en bij elk leaflet wordt vóór publicatie commentaar van proeflezers gevraagd.

Thans zijn meerdere leaflets over hoogbegaafde volwassenen beschikbaar, er zijn er ook enkele in ontwikkeling. Klik hier voor de nederlandstalige leaflets.
Alle leaflets worden ook in het Engels vertaald. Deze treft u aan op de pagina English.

Oproep Onderzoek Hoogbegaafdheid en persoonlijkheidsfactoren

Namens Irene van der Heijden

Niet alle hoogbegaafde mensen ervaren hun hoogbegaafdheid als iets louter positiefs. Sommigen merken dat ze regelmatig tegen dingen aanlopen doordat ze ‘van het gemiddelde afwijken’. Zij krijgen er psychische klachten van; ze voelen zich onbegrepen en alleen, of ervaren problemen op het werk of thuis. Toch zijn er ook hoogbegaafde mensen die al deze klachten niet ervaren en niet tegen deze problemen rondom hoogbegaafdheid aanlopen. In dit onderzoek wordt er gekeken naar persoonlijkheidsfactoren als mogelijke oorzaak voor dit verschil.

Voor dit onderzoek vanuit Tilburg University ben ik op zoek naar hoogbegaafde volwassenen. Voor het onderzoek is het van belang dat de hoogbegaafdheid is vastgesteld middels de WAIS of de WISC en dat men de IQ-scores uit dat onderzoek nog kan terughalen. Ik ben op zoek naar proefpersonen die (onder andere) vanwege hun hoogbegaafdheid problemen hebben (gehad) waarvoor ze contact hebben (gehad) met psychologische hulpverlening. Daarnaast ben ik op zoek naar proefpersonen die geen psychische klachten (hebben) ervaren. Helaas kunnen mensen die gediagnosticeerd zijn met een vorm van ADHD of een Autisme spectrumstoornis niet aan dit onderzoek meedoen. Wanneer u er voor kiest om deel te nemen, zal ik u vragen om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen, die u per post of per e-mail kunt ontvangen en terugsturen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 tot 30 minuten in beslag nemen.  Als u het leuk vindt, kunt u een verslagje ontvangen van de resultaten van deze vragenlijst. Uw gegevens zullen volledig anoniem worden verwerkt.

Mocht u mee willen werken, zou ik u ontzettend dankbaar zijn. U kunt mij daarvoor, of voor meer informatie, mailen op [email protected]

Alvast hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,

Irene van der Heijden

Oproep deelname aan onderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafde volwassenen

Namens Janet van Horssen

Voor een onderzoek naar het zelfbeeld van hoogbegaafden ben ik op zoek naar hoogbegaafde volwassenen die hun levensverhaal met mij willen delen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van mijn masterthesis levenslooppsychologie aan de Open Universiteit Nederland, onder supervisie van Dr. Theo Verheggen en Dr. Nele Jacobs.

Doelstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is een verkenning van het zelfbeeld van hoogbegaafde volwassenen, die hun hoogbegaafdheid op volwassen leeftijd hebben ontdekt. Tijdens de levensloop zijn er een aantal invloeden die bijdragen aan de vorming van het zelfbeeld (Diehl et al., 2011). Hoogbegaafden worden tijdens de levensloop voor uitdagingen gesteld waar niet-hoogbegaafden niet mee te maken krijgen (Neihart, 1999). Dit heeft mogelijk invloed op de vorming van een positief zelfbeeld. Eerdere onderzoeken naar het zelfbeeld van hoogbegaafden zijn vooral gericht op de relatie tussen het zelfbeeld en de leerprestaties van kinderen en adolescenten (Dai et al., 2011). Centraal in dit onderzoek staat de vraag: Hoe ontwikkelt zich het zelfbeeld van hoogbegaafden die op volwassen leeftijd als hoogbegaafd zijn geïdentificeerd gedurende de levensloop?

Opzet van het onderzoek

U komt in aanmerking voor het onderzoek wanneer u wanneer op volwassen leeftijd (> 20 jaar) hebt ontdekt dat u hoogbegaafd bent. Uw hoogbegaafdheid moet zijn vastgesteld door een IQ-test (bv de WAIS of de Mensa-test; IQ ≥ 130). Uit de aanmeldingen zullen een aantal deelnemers worden geselecteerd op basis van een aantal variabelen, om een zo groot mogelijke variatie in deelnemers te bereiken. Het kan dus voorkomen dat u zich wel heeft aangemeld, maar niet in aanmerking komt voor deelname aan dit onderzoek. Hierover krijgt u bericht. Wanneer u geselecteerd bent voor deelname, dan wordt u uitgenodigd voor een interview. Dit interview zal ongeveer 1,5 – 2 uur duren en vindt plaats op een door u gekozen plaats. De gesprekken zijn vertrouwelijk en bij rapportage zullen de gegevens worden geanonimiseerd.

Deelnemen en/of vragen

Ik hoor graag van u wanneer u wilt deelnemen aan het onderzoek. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Daarbij ik ontvang ik graag de volgende gegevens van u

  • Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer
  • Uw geslacht
  • Uw leeftijd
  • Uw IQ-score (of percentielscore), de test waarmee en het jaar waarin deze werd vastgesteld
  • Bent u wel/geen lid van Mensa Nederland

Ook wanneer u naar aanleiding van deze oproep vragen heeft of verdere informatie wenst, dan vind ik het fijn om van u te horen. U kunt uw contact met mij (Janet van Horssen) opnemen via bovengenoemd e-mailadres of via telefoonnummer 06-17766228.

Het onderzoek vindt plaats in overleg met de vereniging Mensa Nederland en het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Via de vereniging Mensa Nederland en het IHBV worden deelnemers voor dit onderzoek geworven. Met uw vragen kunt u daarom ook terecht bij Caroline Verdonk (Vereniging Mensa Nederland; [email protected]) en bij Noks Nauta (IHBV; [email protected]).

Referenties

Dai, D. Y., Swanson, J. A., & Cheng, H., State of Research on Giftedness and Gifted Education: A Survey of Empirical Studies Published during 1998-2010, Apr 2011, Gifted Child Quarterly, 55(2), p 126-138.

Diehl, M., Youngblade, L. M., Hay, E. L., & Chui, H., The development of self-representations across the life span. In K. L. Fingerman, C. A. Berg, J. Smith & T. C. Antonucci (Eds.), 2011, Handbook of life-span development., p 611-646. New York, NY US: Springer Publishing Co.

Neihart, M., The impact of giftedness on psychological well-being: What does the empirical literature say?, 1999, Roeper Review, 22(1), p 10-17.

27-06-2014 Symposium: Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers

Hoogbegaafden zijn in potentie zeer waardevolle werknemers voor een organisatie. Met hun intelligentie en creativiteit kunnen zij een buitengewone bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen waarmee organisaties dagelijks worden geconfronteerd. Toch komen de talenten van hoogbegaafden op het werk niet altijd tot hun recht. Soms ervaren hoogbegaafden op het werk zelfs méér problemen dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze zich vervelen en/of te weinig aansluiting ervaren in hun werk en werkomgeving.

Lees meer