Laatst gewijzigd op 19-08-2020

Dit is een privacyverklaring van het IHBV gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09221162. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien er vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring zijn, kan er contact worden opgenomen met het IHBV via [email protected].

1.  Gebruik van persoonsgegevens

1.1  Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:

 1. via het contactformulier contact met ons opneemt
 2. zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven
 3. zich inschrijft voor een evenement dat georganiseerd wordt door het IHBV waaronder ook HB-cafés, HB-ondernemersdagen etc.
 4. iets aankoopt via onze website www.ihbv.nl
 5. als vrijwilliger bij het IHBV betrokken bent
 6. de website www.IHBV.nl of www.HB-cafe.nl bezoekt
 7. zich aangemeld heeft voor onze hulpverlenerslijst
 8. donateur van het IHBV bent
 9. als externe relatie bij ons betrokken bent

Het IHBV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

1.2  Wij verzamelen (uitsluitend indien relevant) daarbij de volgende persoonsgegevens:

 1. voornaam, tussenvoegstel en achternaam
 2. straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankgegevens
 6. IP-adres
 7. achtergrondinformatie en contactgegevens, websites en social media accounts van hulpverleners die zich op de website hebben aangemeld met de door henzelf beschreven informatie.

Bij het verzamelen van deze gegevens kan mogelijk ook de aanleiding voor het verzamelen van de betreffende gegevens worden vastgelegd.

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

 1. contact met u op te nemen of te onderhouden
 2. om de door u gevraagde informatie te verstrekken
 3. of de van u verkregen informatie af te handelen
 4. nieuwsbrieven te verzenden
 5. door u bij ons aangekochte producten of diensten aan u te doen toekomen
 6. de hulpverlenerslijst op onze website ihbv.nl samen te stellen
 7. onze financiële administratie in goede orde te laten verlopen
 8. onze dienstverlening te verbeteren
 9. de website te optimaliseren en veilig te houden

2.  Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar / klachten

2.1  U kunt contact opnemen met het mailadres [email protected] voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 4. correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;
 5. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door het IHBV en HB-cafés
 6. klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hierbij wijzen wij u tevens op uw recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Voor het afmelden van nieuwsbrieven kunt u gebruik maken van de uitschrijf-link onderaan de door u ontvangen nieuwsbrief.

Voor het inzien, wijzigen of wissen van uw gegevens in de hulpverlenerslijst kunt u inloggen op uw account met uw inloggegevens.

3.  Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  Toegang tot gegevens, toegang door derden en opslag

4.1 Toegang door medewerkers

Binnen het IHBV hebben alleen personen toegang tot de verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens, wanneer deze relevant zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

4.2 Toegang door derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden die werken/leveren conform het gestelde in de AVG. Hiervoor sluiten wij tevens verwerkers-overeenkomsten af.

4.3 Deze derden gebruiken de gegevens voor:

 1. de financiële administratie
 2. betalingsverkeer
 3. internet verkeer
 4. data opslag

4.4 Wij kunnen foto’s en filmopnames van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website en sociale media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). Indien wij opnames maken, zullen we dat op dat moment ter plaatse kenbaar maken.

4.5 Opslag

Voor de opslag van data maken wij gebruik van Cloud-oplossingen die aan de AVG voldoen.

5. Cookies

5.1 Alleen functionele cookies

De websites van het IHBV maken gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De gebruikte cookies zijn uitsluitend functioneel voor uw bezoek, wij gebruiken geen marketing cookies.

5.2 Links van derden op onze sites

Op onze website zijn links naar websites van derden opgenomen. Als u gebruik maakt van deze links, kunt u in de privacyverklaring van de betrokken partijen lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Het IHBV is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

De informatie die Google en de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De betrokken partijen stellen zich te houden aan de daar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het IHBV is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

6. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

7.  Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.